top of page

Opplæringen

Føreropplæringen er trinnvis og delt inn i fire trinn. De ulike trinnene har noen målsetninger elevene må nå før de kan fortsette på neste trinn. Etter endt opplæring skal eleven ha kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon som er nødvendig for å kjøre i samsvar med hovedmålet.

Trinn 1

Trinn 1 er trafikalt grunnkurs som skal gi eleven grunnleggende forståelse for trafikk og perspektiv på førerrollen. Grunnkurset er felles opplæring for de lette førerkortklassene. Eleven vil lære mer om seg selv enn om trafikkreglene. Det legges vekt på risikoforståelse og konsekvenstenkning. Samtaler, diskusjoner og problemløsning vil prege formen på kurset. På denne måten ønsker myndighetene og trafikkskolene å hjelpe eleven til å bli en bevisst og ansvarlig fører og få han/hun med på laget for å bidra til reduksjon av trafikkulykker. Kurset består av 17 timer og er obligatorisk.

Trinn 2

Trinn 2 handler om grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Eleven skal lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Eleven skal også kunne kontrollere og ha tilsyn med kjøretøyet. Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering der eleven med utgangspunkt i sine prestasjoner, skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. Dette er viktig for at eleven skal få utbytte av den videre opplæringen.

Trinn 3

Trinn 3, trafikal del, er den videre opplæringen der eleven skal lære å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig, og drøfte sin egen motivasjon og vilje til bruke det som er lært gjennom hele trinnet, i tillegg til å bli bevisst på å samhandle med andre trafikanter. På dette trinnet er det et 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane. Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering der eleven med utgangspunkt i sine prestasjoner, skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. Dette er viktig for at eleven skal få utbytte av den videre opplæringen.

Trinn 4

Trinn 4 er den avsluttende opplæringen som er rettet mot risikoforståelse og innsikt i trafikken som system.  Etter gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre i samsvar med hovedmålet for hele opplæringen. Det vil si at eleven viser vilje til å ta ansvar, tar forholdsregler og samarbeider i trafikken. På dette trinnet må eleven gjennomføre et 13 timers obligatorisk sikkerhetskurs på veg.

Har du spørsmål? Se FAQ eller kontakt oss!
bottom of page